Propisi i akti

GODIŠNJI PLAN RADA,  IZVJEŠTAJ O RADU, KURIKULUM

 

Godišnji plan rada -2022-2023.

Godišnje izvješće za 2021_2022 .

Kurikulum _23.9.2022_ 

Godišnji plan i program_2021_2022

UPIS DJECE I UTVRĐIVANJE CIJENE PROGRAMA

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin, nesl. proč. tekst  4.3.2021

 Odluka o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin   te udjelu roditelja u cijeni programa (Sl. novine Grada Pazina 43-21), akt Gradskog vijeća Grada Pazin

Odluka o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2022. (SN_Grada Pazina 13-2022), akt Gradskog vijeća Grada Pazina

Odluka o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin  za 2022.g. (Gradonačelnica Grada Pazina)

 

SIGURNOSNO ZAŠTITNE MJERE I PROTOKOLI POSTUPANJA

Sigurnosno zaštitne mjere i protokoli postupanja   11.3.2021

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju – pročišćeni tekst 2022

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.)

 

OSTALI PRAVNI AKTI VRTIĆA

STATUT  Vrtića,  pročišćeni tekst, 3.2.2022. (Sl. novine Grada Pazina 7-22)

IV. izmjene i dopune Statuta  28.11.22.

 

Sporazum o financiranju u primjeni od 12.prosinca 2021. s plaćom za 11-21

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe, proč. tekst SNGP_22_2022

Pravilnik_o (IV.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 281222

 

Kolektivni ugovor Vrtić, neslužbeni pročišćeni tekst  31.1.2023.

 

PRAVILNIK O RADU – pročišćeni  tekst 14.4.22.

Poslovnik o radu UV donesen  22.2.2021

Pravilnik o službenim putovanjima_u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, 12.4.2016.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti   12-2019.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave ,- nesl. pročišćeni tekst , ožujak 2019.

Pravilnik o (II.) izmjenama i dopunama Pravilnika  o jednostavnoj nabavi 281222

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka, 19.rujna 2018

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka (dodatak Pravilniku o zaštiti osobnih podataka),

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI:

Financijski plan za 2023 i projekcija za 2024 i 2025.  28.12.2022.

 

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021.g. 

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021.g.

 

II. izmjene i dopune FP za 2022, (tablice) 28.12.2022.

 I. izmjene i dopune FP za 2022.g. (obrazloženje)  28.5.2022.

I. izmjene i dopune FP za 2022. (tablice) 28.5.22.

Financijski plan za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g.

 

Sporazum o financiranju u primjeni od 12.prosinc2021 s plaćom za 11-21

Sporazum o financiranju  djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin , neslužbeni pročišćeni tekst (zajednički akt Osnivača i Općina) – van snage

 

Financijski plan 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

 

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka Vrtića 1.12.2020.

Procedura donošenja financijskog plana, 10.9.2015.

Procedura zaprimanja računa  , 29.10.2020.

Procedura blagajničkog poslovanja , 30.10.2020

Procedura korištenja sl. automobila , 30.10.2020

Procedura-stvaranja-ugovornih-obveza, 30.6.2021.

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske  imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar, 19.12.2022.

 

Imenovane osobe:

Osobe za zaštitu dostoj. radnika i zaprimanju pritužbi radnika, Gordana Trošt -Lanča  i Željko Matić

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika Gordana Trošt Lanča

Povjerenik za otpad Vladimir Rusac zamjenik  povjerenika Marin Pavat

Povjerljiva osoba Jasmina Jelenić  i zamjenica povjerljive osobe  Gordana Trošt – Lanča, psiholognja

odluka o imenovanju osobe za unos podataka u središnji državni registar RH Gabrijela Krizmnić tajnica