Propisi i akti

GODIŠNJI PLAN RADA,  IZVJEŠTAJ O RADU, KURIKULUM

 

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2020./2021.g.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021./2022.g.

 

UPIS DJECE I UTVRĐIVANJE CIJENE PROGRAMA

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin, nesl. proč. tekst  4.3.2021

 Odluka o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin   te udjelu roditelja u cijeni programa (Sl. novine Grada Pazina 43-21), akt Gradskog vijeća Grada Pazin

Odluka o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2022. (SN_Grada Pazina 13-2022), akt Gradskog vijeća Grada Pazina

Odluka o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin  za 2022.g. (Gradonačelnica Grada Pazina)

 

SIGURNOSNO ZAŠTITNE MJERE I PROTOKOLI POSTUPANJA

Sigurnosno zaštitne mjere i protokoli postupanja   11.3.2021

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju – pročišćeni tekst 2022

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.)

 

OSTALI PRAVNI AKTI VRTIĆA

STATUT  Vrtića,  pročišćeni tekst, 3.2.2022. (Sl. novine Grada Pazina 7-22)

 

Sporazum o financiranju u primjeni od 12.prosinca 2021. s plaćom za 11-21

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe, proč.tekst SNGP_22_2022

 

Kolektivni ugovor (Sindikat, osnivač i financijeri)nesl.pročićeni tekst sadrži KU od_1.5.2016.  i izm. 29.6.2020. 

 

PRAVILNIK O RADU – pročišćeni  tekst 14.4.22.

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 22.2.2021.

Pravilnik o službenim putovanjima_u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, 12.4.2016.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti   12-2019.

Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ,- nesl. pročišćeni tekst , ožujak 2019.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka, 19.rujna 2018

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka (dodatak Pravilniku o zaštiti osobnih podataka),

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI:

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021.g. 

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021.g.

Financijski plan za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g.

Sporazum o financiranju u primjeni od 12.prosinc2021 s plaćom za 11-21

Sporazum o financiranju  djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin , neslužbeni pročišćeni tekst (zajednički akt Osnivača i Općina) – van snage

 

Financijski plan 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

Procedura donošenja financijskog plana, 10.9.2015.

Procedura zaprimanja računa  , 29.10.2020.

Procedura blagajničkog poslovanja , 30.10.2020

Procedura korištenja sl. automobila , 30.10.2020

Procedura-stvaranja-ugovornih-obveza, 30.6.2021.

 

Imenovane osobe:

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika Gordana Trošt Lanča

Povjerenik za otpad Vladimir Rusac zamjenik  povjerenika Marin Pavat

Povjerljiva osoba Jasmina Jelenić  i zamjenica povjerljive osobe  Gordana Trošt – Lanča