Propisi i akti

GODIŠNJI PLAN RADA,  IZVJEŠTAJ O RADU, KURIKULUM

 

Godišnji plan rada -2022-2023.

Godišnje izvješće za 2021_2022 .

Kurikulum _23.9.2022_ 

Godišnji plan i program_2021_2022

 

UPIS DJECE I UTVRĐIVANJE CIJENE PROGRAMA

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin donesen 3.4.2023 (Sl. novine Grada Pazina 17/23. 

 

Odluka o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene te udjelu roditelja u cijeni programa  (SL.novine Grada Pazina 41/21. i 15/23.)

 

Odluka o ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin  30.3.2023.(Sl. novine Grada Pazina_15_2023)

 

Odluka o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin  za 2022.g. (Gradonačelnica Grada Pazina)

 

SIGURNOSNO ZAŠTITNE MJERE I PROTOKOLI POSTUPANJA

Sigurnosno zaštitne mjere i protokoli postupanja 11.3.2021 i izmjene 3.3.2023.

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

Zakon o ustanovama ,pročišćeni tekst (NN 73/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19. i 151/22.)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju – pročišćeni tekst 2022.

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.)

 

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u vrtiću (NN 105/02. i 55/06)

Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u vrtiću (NN 121/07)

 

OSTALI PRAVNI AKTI VRTIĆA

STATUT  Vrtića,  pročišćeni tekst, 3.2.2022. (Sl. novine Grada Pazina 7/22)

IV. izmjene i dopune Statuta  28.11.22. (Sl. novine Grada Pazina 53/22.)

V. izmjene i dopune Statuta Vrtića , UV 15.5.2023. (Sl. novine Grada Pazina ___/23.)

STATUT. neslužbeni pročišćeni tekst za interno korištenje 17.5.2023. (izvornik + I, II, III , IV i V. izmj.)

 

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu – nesl.pročišćeni tekst za interno korištenje (osnovni + I. II. III. i IV. izm.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Vrtića, (osnovni +I. + II. + III. izmj.) proč. tekst (Službene novine Grada Pazina 22/2022

Pravilnik_o (IV.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 28.12.22 (Službene novine Grada Pazina 63/22.)

 

Kolektivni ugovor, 25.4.2023. primjena od 1.5.23 s obračunom plaće za 4-23

 

Pravilnik o radu – pročišćeni  tekst 14.4.22.

Poslovnik o radu UV donesen, 22.2.2021

Pravilnik o službenim putovanjima_u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, 12.4.2016.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti   12-2019.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave ,- nesl proč. tekst  (osnovni + I. + II. izmjene) siječanj 2023.

Pravilnik o korištenju službenih  mobitela i poslovne kartice 7. 3. 2023.

Pravilnik o korištenju radne i zaštitne odjeće i obuće 7. 3. 2023.

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka, 19.rujna 2018

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka (dodatak Pravilniku o zaštiti osobnih podataka),

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI:

Sporazum o financiranju u primjeni od 12. prosinca 2021. s plaćom za 11-21

 

2023. GODINA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 1-6/2023.

I.Izmjene i dopune financijskog plana 2023

Biljeske uz donosenje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023

Financijski plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.  28.12.2022.

Obrazloženje financijskog plana za 2023-2025.DV

 

2022. GODINA

Financijski plan za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g.

II. izmjene i dopune FP za 2022, (tablice) 28.12.2022.

 I. izmjene i dopune FP za 2022.g. (obrazloženje)  28.5.2022.

I. izmjene i dopune FP za 2022. (tablice) 28.5.22.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 1.1.2022. – 31.12.2022.

Godišnji financijski izvještaj za 1.1.2022. – 31.12.2022.

 

2021. GODINA

Financijski plan 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021.g.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021.g. 

 

PROCEDURE I ODLUKE

Procedura- naplate prihoda 30.06.2021.

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka Vrtića 1.12.2020.

Procedura donošenja financijskog plana, 10.9.2015.

Procedura zaprimanja računa  , 29.10.2020.

Procedura blagajničkog poslovanja , 30.10.2020

Procedura korištenja sl. automobila , 30.10.2020

Procedura-stvaranja-ugovornih-obveza, 30.6.2021.

Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske  imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar, 19.12.2022.

 

Imenovane osobe:

Osobe za zaštitu dostoj. radnika i zaprimanju pritužbi radnika, Gordana Trošt -Lanča  i Željko Matić

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika Gordana Trošt-Lanča

Imenovanje Darinke Tomisić, osobe za sustavno gospodarenje energijom, 1.2.2023.

Povjerenik za otpad Vladimir Rusac zamjenik  povjerenika Marin Pavat

Povjerljiva osoba Jasmina Jelenić,   i zamjenica povjerljive osobe  Gordana Trošt – Lanča, psiholognja

Odluka o imenovanju osobe za unos podataka u središnji državni registar RH Gabrijela Krizmnić tajnica