Propisi i akti

GODIŠNJI PLAN RADA,  IZVJEŠTAJ O RADU, KURIKULUM

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021./2022.g.

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2020./2021.g.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021./2022.g.

 

UPIS DJECE I UTVRĐIVANJE CIJENE PROGRAMA

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa, proč. tekst  4.3.2021

SN_43_2021, Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin   te udjelu roditelja u cijeni programa (Sl. novine Grada Pazina 43-21), akt Gradskog vijeća Grada Pazin

SN_43_2021, Odluka o ekonomskoj cijeni programa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin (Sl. novine Grada Pazina 43-21), akt Gradskog vijeća Grada Pazina 

Odluka Gradonačelnice Grada Pazina o  o cijeni Vrtića za roditelje za 2021. godinu, primjena od 1.11.21., 

 

SIGURNOSNO ZAŠTITNE MJERE I PROTOKOLI POSTUPANJA

Sigurnosno zaštitne mjere i protokoli postupanja   11.3.2021

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

Zakon o predškolskom odgoju proč.tekst 2020

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.)

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.)

 

OSTALI PRAVNI AKTI VRTIĆA

Statut_Vrtića_, Statut 2013, I. izmjene 2014. i II izmjene 2021 . n.proč.tek za web, 8.3.2021.

III. izmjene i dopune Statuta Vrtića, 8.12.21.

 

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu_- n.pročišćeni tekst  2016.  I. izmjene 2020 , II izmjene 2021.

Kolektivni ugovor_Vrtic_Pazin_-_1.5.2016.

Pravilnik o radu – n. pročišćeni tekst, (Pravilnik o radu i I.-V. izmj.)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 22.2.2021.

Pravilnik o službenim putovanjima_u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, 12.4.2016.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti   12-2019.

Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ,- pročišćeni tekst , ožujak 2019.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka, 19.rujna 2018

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka (dodatak Pravilniku o zaštiti osobnih podataka),

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI:

Financijski plan za 2022.g. s projekcijama za 2023. i 2024.g.

Sporazum o financiranju  djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin , neslužbeni pročišćeni tekst (zajednički akt Osnivača i Općina)

Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020.izm. 18.2.2021. za web

Bilješke uz fin. za 2020 

Financijski plan 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

Procedura donošenja financijskog plana, 10.9.2015.

Procedura zaprimanja računa  , 29.10.2020.

Procedura blagajničkog poslovanja , 30.10.2020

Procedura korištenja sl. automobila , 30.10.2020

Procedura-stvaranja-ugovornih-obveza, 30.6.2021.

 

Imenovane osobe:

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika Gordana Trošt Lanča

Povjerenik za otpad Vladimir Rusac zamjenik  povjerenika Marin Pavat

Povjerljiva osoba Jasmina Jelenić  i zamjenica povjerljive osobe  Gordana Trošt – Lanča