Natječaji

9. studenoga 2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., i 98/19.), članka 36. Statuta (Službene novine Grada Pazina 31/13.,  23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Olga Ban” Pazin objavljuje 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

Voditelj/voditeljica programa sportskih aktivnosti na određeno vrijeme s pola punog radnog vremena

– 1 izvršitelj/izvršiteljica:

Za voditelja/voditeljicu programa sportskih aktivnosti može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za:

– odgojitelja predškolske djece uz uvjet utvrđen programom (čl. 9. Zakona o sportu),

– učitelja i odgojitelja za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom uz uvjet utvrđen programom (čl. 9. Zakona o sportu),

– učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi

– da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.)

 • opća zdravstvena sposobnost

Prijava za rad treba biti vlastoručno potpisana i Sarasvati slijedeće priloge:

 • opis dosadašnjeg radnog iskustva i životopis,
 • dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, (ne starije od 6 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13., 98/19.)
 •  uvjerenje o  ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07., 94/13., 98/19.)
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu.

 

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. I 84/21.) uz prijavu za natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103.st.1. Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Mnistarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Osobe koje ostvaruju parao prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člakom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21.) uz prijavu na natječaj trebaju se pozvati na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze.

Poveznica na internetsku stranicu Mnistarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijave na natječaj dostaviti poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin, Prolaz O.Keršovanija 1, s naznakom “natječaj za voditelja programa sportskih aktivnosti”.

 

 Isprave se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

 Nepravovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

           

Rok za dostavu prijave: 9. studenog – 17. studenog 2022.

 

________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 36. Statuta (Službene novine Grada Pazina 31/13.,  23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  “Olga Ban” Pazin objavljuje 

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJICE PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) NA:

određeno puno radno vrijeme (zamjena) – 1 izvršitelja/izvršiteljice

UVJETI za radno mjesto odgojiteljice predškolske djece su:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja
 • da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • opća zdravstvena sposobnost

Prijava za rad treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati slijedeće priloge:

 • opis dosadašnjeg radnog iskustva i životopis,
 • dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako je položen)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, (ne starije od 6 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
 •  uvjerenje o  ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu.

 

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. I 84/21.) uz prijavu za natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103.st.1. Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člakom 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21.) uz prijavu na natječaj trebaju se pozvati na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze

Poveznica na internetsku stranicu Mnistarstva branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj dostaviti poštom ili osobno na adresu Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin, Prolaz O.Keršovanija 1, s naznakom “natječaj za odgojiteljicu predškolske djece”.

  Isprave se mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.  Nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Rok za dostavu prijave: 9. studenoga – 17. studenoga 2022.