ERASMUS + TCA: Civic participation and EU values. Make Europe shine!

U razdoblju od 3.-5.4.2024. u Sevilli se održala transnacionalna aktivnost suradnje i osposobljavanja (Training and Cooperation Activities – TCA) “Civic participation and EU values. Make Europe shine! Na seminaru je sudjelovalo 175 sudionika iz područja odgoja i općeg obrazovanja iz 24 europske zemlje.

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin predstavljala je ravnateljica Doris Velan, uz dvije djelatnice Agencije za mobilnosti i programe EU, profesoricu iz Belog Manastira, nastavnicu iz Osijeka te voditeljicu EU projekata iz Ustanove za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke.

Organizator seminara je Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) te Erasmus+ National Agency for education & training in Spain (ES01). Seminar je održan kao dio projekta dugoročne suradnje PEACE – Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement koju koordinira talijanska Erasmus+ nacionalna agencija INDIRE, a koja se fokusira na program Erasmus+ i njegovu povezanost s građanskim angažmanom, političkim sudjelovanjem i europskim građanstvom.

Ciljevi seminara bili su razmjena nacionalnih i međunarodnih dobrih praksi o građanskom sudjelovanju (horizontalni prioritet programa Erasmus+ 2021.-2027.), uspostaviti mrežu obrazovnih aktera koji promiču građansko sudjelovanje i demokratski život, razviti i ojačati ključne preporuke o građanskom sudjelovanju kako bi se stvorile mogućnosti za dijalog i interakciju među sudionicima, pružiti sudionicima komunikacijske i diseminacijske alate za promicanje zajedničkih europskih vrijednosti i mogućnosti programa Erasmus+, kako bi im se omogućilo da razviju svoju ulogu “Erasmus+ ambasadora” te informirati sudionike o izborima za Europski parlament 2024. i potaknuti ih na sudjelovanje.

Predavanja i radionice bili su usmjereni na važnost aktivnog sudjelovanja u demokratskim procesima, na važnosti komunikacije, aktivnog građanstva i europskih vrijednosti te su prikazani primjeri dobre prakse učenja o demokratskim procesima od vrtića do škole. Osim seminara i radionica, sudionici su posjetili kraljevsku palaču Alcázar i Erasmus generation meeting u sklopu kojeg je održan i koncert Erasmus orkestra.

U sklopu zadnjeg dana sudionici su raspoređeni u male skupine i otišli u posjete školama u okolici Seville u kojoj su imali prilike razmijeniti iskustva s učenicima i profesorima o Erasmus+ iskustvima te doživjeti malo kulturu škole.

Na aktivnost osposobljavanja i suradnje jedan od važnijih ciljeva je i umrežavanje sudionika za daljnje djelovanje unutar Erasmus+ programa. Od samog početka zajedničkog rada razmjenjivala su se osobna i nacionalna iskustva u svrhu daljnje suradnje s jasnijim ciljevima svake pojedine zemlje unutar mogućnosti Erasmus+ programa.