Odluka o planu korištenja godišnjeg odmora za 2020.g.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Pazina o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“Pazin KLASA: 500-01/20-01/04, URBROJ: 2163/01-01-01-20-15 od 12. ožujka 2020. godine, sukladno Zaključcima Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine i smjernicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19, a u skladu s čl. 32. Kolektivnog ugovora za Dječji vrtić“Olga Ban“ Pazin, uz suglasnost sindikalnog povjerenika,donosim 

 ODLUKU 

O PLANU KORIŠTENJA PRVOG DIJELA GODIŠNJEG ODMORA RADNIKA DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN ZA 2020. GODINU.

Vesna Rusijan, ravnateljica