Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

Temeljem točke 1. Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 601-01/18_01/23, URBROJ: 2163/01-01-01-18-2 od 30. listopada 2018. godine, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti objavljuje POZIV ZA  ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU GRADA PAZINA.

Predmet Poziva je iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, a upućen je svim zainteresiranim poduzetnicima, obrtima, udrugama i fizičkim osobama.

Sustav odgoja i obrazovanja igra ključnu ulogu u osposobljavanju pojedinaca za suživot u društvu i preuzimanje društvenih uloga na efikasan i odgovoran način.  Analize su pokazale da je interes roditelja za upis u rani i predškolski odgoj i obrazovanje svake godine sve veći, a u jedinoj ustanovi Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin više nema prostora za formiranje dodatnih odgojnih skupina, stoga broj neupisane djece jasličke dobi (od 1 do 3 godine)  bilježi trend rasta. Naime, važno je istaknuti i to da na području Grada ne postoji privatni vrtić niti jaslice, dok je na nacionalnoj razini udio djece u privatnim vrtićima 16,6%, a na županijskoj razini 19,9%.

U mjeri 3.1.1. (Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama) Strategije razvoja Grada Pazina 2015. do 2020. godine, utvrđena je i aktivnost Poticanje investicija, inicijative privatnog sektora te organizacija civilnog društva u sustav odgoja i obrazovanja (jaslice, vrtić, drugi programi). Budući da trenutno na području Grada Pazina ne postoji organizacija u privatnom sektoru koja obavlja navedenu djelatnost, Grad Pazin objavljuje ovaj Poziv u svrhu ispitivanja interesa privatnih subjekata za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, posebice ranog odgoja i obrazovanja za djecu od 1. do 3. godine (jaslice), kao i očekivanja potencijalnih prijavitelja od Grada Pazina za sufinanciranje boravka djece, sufinanciranje edukacija, zakupa prostora/zemljišta i dr.

Zainteresirani prijavitelji svoj iskaz interesa dostavljaju ispunjavanjem Obrasca koji se nalazi u prilogu Poziva, do 30. studenog 2018. godine elektronskim putem na e-mail: drustvene.djelatnosti@pazin.hr  ili  u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv  i  adresu  prijavitelja  sa  naznakom “Iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina“ poštom ili neposredno dostavom na adresu:

Grad Pazin

Družbe sv. Ćirila i Metoda 10

52000 Pazin
Dostavljeni iskazi interesa služe za utvrđivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina i ne obvezuju Grad Pazin niti prijavitelje koji su iskazali interes sve dok se ne sklopi sporazum o suradnji.

Za sve informacije zainteresirani prijavitelji  mogu se obratiti na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr .

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Obrazac za iskaz interesa:

Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina