KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. , 23/14. i 11/21.), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 19/19. i 11/21.),  u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2021./2022.godinu KLASA: 601-01/21-01/03; URBROJ:2163/01-09-01-21- 5 od 5. svibnja 2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 34. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. srpnja 2021. donosi

ODLUKU O KONAČNOJ RANG LISTI O UPISIMA U  2021 -2022 g Matični vrtić Pazin i svi Područni vrtići 21.7.21.

RASPORED DJECE PO ODGOJNIM SKUPINAMA I TERMINI ODRŽAVANJA PRVIH RODITELJSKIH SASTANAKA 21.7.21.

 

 Roditeljima kojima je potrebna Potvrda o poziciji djeteta na Odluci o konačnoj rang listi upisane djece radi sufinanciranja upisa u obrt dadilja ili drugu ustanovu mogu ispuniti priloženi Zahtjev i poslati e-mailom: na tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr ili vrtic-pazin@pu.t-com.hr 

Zahtjev za izdavanje Potvrde o poziciji na Odluci o konačnoj rang listi upisane djece, radi sufinanciranja

Potvrde šaljemo mailom na adresu podnositelja Zahtjeva.