Upisi

12. travnja 2024.

Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.) i članka 5. Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 26. ožujka 2024.,  Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2024.-2025. GODINU U DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis od  23. travnja 2024. do 30. travnja 2024.

putem aplikacije na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/ ili direktno putem linka: https://prijava.vrtic-olgaban-pazin.hr

 

 1. VRSTE PROGRAMA KOJI RODITELJI MOGU PRIJAVITI:

Cjelodnevni predškolski (vrtićki) program u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Cjelodnevni rani odgoj (jaslički) u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Gračišću i Tinjanu

 

 1. DOBNI UVJET UPISA

Uvjet uzrasta za upis u predškolski (vrtićki) program ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2024. navršavaju tri godine života.

Uvjet uzrasta za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2024. navršavaju jednu godinu života.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(Napomena: potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem e-građana, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju ili dokumentaciju u papirnatom obliku možete skenirati, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju)

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta (ispunjava se direktno u aplikaciji)
 2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću, na mrežnim stranicama Vrtića ili u aplikaciji)
 3. Zapis iz matične knjige rođenih za dijete
 4. Dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu djeteta – datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 5. Dokaz o prebivalištu ili boravištu roditelja (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu roditelja – datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda izabranog pedijatra, obiteljskog liječnika ili specijaliste – datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine
 8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
 9. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjedujete).

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. dokaz o radnom statusu roditelja: elektronički zapis zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta ili jednakovrijedna isprava nadležnog tijela ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili potvrda o redovnom školovanju roditelja (datum izdavanja ne stariji od 24. 4. 2023.)
 2. dokaz da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji
 3. dokaz nadležnog tijela o samohranosti roditelja
 4. dokaz da je dijete ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj
 5. potvrda nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili drugi dokaz da roditelj prima zajamčenu minimalnu naknadu
 6. potvrda nadležnog tijela da je roditelj osoba s invaliditetom upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 7. dokaz nadležnog tijela da je roditelj invalid Domovinskog rata
 8. za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 9. za djecu iz obitelji s troje ili više djece: izvatci rođenih za ostalu djecu koja žive u istoj obitelji
 10. potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz o primanju doplatka za djecu
 11. druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu u slučaju izvanrednih okolnosti.

 

 1. PREDNOST PRI UPISU

Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pazina. Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka na području rada Vrtića, imaju pravo sufinanciranja boravka i prednosti pri upisu na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske. Za djecu, raseljene osobe iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom preduvjet za upis je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

Djeca koja imaju prijavljeno boravište na području rada Vrtića u koji se upisuju, mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine, a djeca koja imaju prijavljeno  prebivalište ili boravište izvan rada Vrtića mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine ukoliko ostane slobodnih mjesta sukladno Pravilniku mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.) (dalje: Pravilnik)

 

 1. BODOVANJE

Privremena rang lista sastavlja se na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova propisanih Pravilnikom.

 

 1. OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE

Privremena rang lista bit će objavljena na internetskoj stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Vrtića 29. svibnja 2024.

 

 1. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

Roditelji mogu dijete prijaviti za najviše tri izbora upisa. Ukoliko dijete ne ostvari prednost pri upisu za prvi izbor automatski se boduje za drugi, odnosno treći prijavljeni izbor. Djeca ostvaruju pravo upisa samo po jednoj privremenoj rang listi  koja je po izboru roditelju prioritetnija.

Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za objavu podataka.

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnice vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 14 sati ili mailom: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem aplikacije mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im djelatnice Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem aplikacije.   

                                                                               DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

                                                                                                           

************************************************************************************************************

 

3. travnja 2024.

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.,  23/14., 11/21., 51/21., 7/22. – pročišćeni tekst i 53/22.) i članka 6. stavak 1. i 2.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na  21. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. donosi Odluku o pokretanju postupka upisa u 2024./2025. godinu

Odluka o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2024./2025. godinu

Zahtjevi za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu zaprimat će se od 23. travnja 2024. do 30. travnja 2024. godine putem aplikacije na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin.

Oglas za upis objavit će se najkasnije 15. travnja 2024. g. na internetskim stranicama i oglasnim mjestima Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin i na internetskim stranicama Osnivača Grada Pazina. 

Oglasom za upis propisat će se vrijeme i način provođenja upisa, popis potrebne dokumentacije, način ostvarivanja prednosti, te datum i mjesto objave Privremene rang liste.

 

************************************************************************************************************

22. siječnja 2024.

Temeljem Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina“ broj 17/23.) u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u program Predškole KLASA: 601-01/23-01/21; URBROJ: 2163-44-01-23-2 od 19. prosinca 2023., na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donosi

Privremenu rang listu djece kojoj je odobren upis u program Predškole za 2023./2024.g.

Privremena rang lista_Predškola 2023-2024

***********************************************************************************************************

 

20. prosinca 2023.

Na 18. sjednici održanoj 19. prosinca 2023. Upravno vijeće je donijelo Odluku o pokretanju postupka upisa u program Predškole 2023./2024. za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program Vrtića

Odluka o pokretanju postupka upisa u program Predskole 23-24 

oglas za upis 23-24 

Zahtjev za upis u program Predškole i inicijalni upitnik možete preuzeti ovdje

Prijava_za_upis_predskola-23-24

inicijalni_upitnik_203-24 doc-1

 

*************************************************************************************************************

31. listopada 2023.

OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ IZVAN REDOVNOG UPISNOG ROKA

ZAHTJEV za upis izvan redovnog roka

Inicijalni upitnik

 

OBRAZAC ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Zahtjev za ispis

 

 

 

 

 

11. srpnja 2023.

Temeljem članka 16. stavak 3. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2023./2024. godinu KLASA: 601-01/23-01/05; URBROJ:2163-44-02-23-3 od 17. travnja 2023.  i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i  KLASA: 011-01/23-01/07; URBROJ: 2163-44-02-23-4 od 15. svibnja 2023.) na prijedlog Povjerenstva za upise, na 13. sjednici održanoj 4. srpnja 2023. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donijelo je 

ODLUKU

o konačnoj rang listi za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin  

za Matični vrtić u Pazinu i Područne vrtiće  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu.

ODLUKU o konačnoj rang listi za upis djece u pedagošku 2023./2024. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin možete vidjeti na linku u nastavku

Odluka o konačnoj rang listi za upis djece u 2023./2024. 

Napomena: Raspored djece po odgojnim skupinama i termini roditeljskih sastanaka bit će objavljeni tijekom današnjeg dana. 

 

************************************************************************************

Temeljem članka 15. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2023./2024. godinu . KLASA: 601-01/23-01/05; URBROJ:2163-44-02-23-3 od 17. travnja 2023.   i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i  KLASA:  011-01/23-01/07; URBROJ: 2163-44-02-23-4 od 15. svibnja 2023. na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donosi

Privremene rang liste za upis djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2023./2024. godinu

Privremene rang liste možete vidjeti u nastavku:

Privremene rang liste_2023-24 za Matični vrtić_Pazin 13.6.23

Privremene rang liste_2023-24 Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Motovunu, Lupoglavu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu_13.6. 23

Na Privremene rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremene rang liste podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin ili putem elektroničke pošte na e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  u roku od osam (8) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 21. lipnja 2023.

Upravno vijeće u roku od (15) petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi.

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 11. srpnja 2023. u 12 sati.

*******************************************************************************************************

 

24. travnja 2023. 

Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 3. travnja 2023. i članka 5. Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 17. travnja 2023.,  Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

 

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN za pedagošku 2023./2024. godinu

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis od  3. svibnja 2023. do 10. svibnja 2023.

putem aplikacije na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/ ili direktno putem linka: https://prijava.vrtic-olgaban-pazin.hr

 

 1. VRSTE PROGRAMA KOJI RODITELJI MOGU PRIJAVITI:

Cjelodnevni predškolski (vrtićki) program u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Cjelodnevni rani odgoj (jaslički) u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Gračišću i Tinjanu

 1. DOBNI UVJET UPISA

Uvjet uzrasta za upis u predškolski (vrtićki) program ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2023. navršavaju tri godine života.

Uvjet uzrasta za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2023. navršavaju jednu godinu života.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(Napomena: potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem e-građana, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju ili dokumentaciju u papirnatom obliku možete skenirati, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju)

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta (ispunjava se direktno u aplikaciji)
 2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću, na mrežnim stranicama Vrtića ili u aplikaciji) Inicijalni upitnik
 3. Zapis iz matične knjige rođenih za dijete
 4. Dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu djeteta – datum izdavanja ne stariji od 24.4.2023.)
 5. Dokaz o prebivalištu ili boravištu roditelja (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu roditelja – datum izdavanja ne stariji od 24. 4. 2023.)
 6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda izabranog pedijatra, obiteljskog liječnika ili specijaliste – datum izdavanja ne stariji od 24. 4. 2023.)
 7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine
 8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
 9. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjedujete).

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. dokaz o radnom statusu roditelja: elektronički zapis zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta ili jednakovrijedna isprava nadležnog tijela ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili potvrda o redovnom školovanju roditelja (datum izdavanja ne stariji od 24. 4. 2023.)
 2. dokaz da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji
 3. dokaz nadležnog tijela o samohranosti roditelja
 4. dokaz da je dijete ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj
 5. potvrda nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili drugi dokaz da roditelj prima zajamčenu minimalnu naknadu
 6. potvrda nadležnog tijela da je roditelj osoba s invaliditetom upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 7. dokaz nadležnog tijela da je roditelj invalid Domovinskog rata
 8. za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 9. za djecu iz obitelji s troje ili više djece: izvatci rođenih za ostalu djecu koja žive u istoj obitelji
 10. potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz o primanju doplatka za djecu
 11. druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu u slučaju izvanrednih okolnosti.

4. PREDNOST PRI UPISU

Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pazina. Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka na području rada Vrtića, imaju pravo sufinanciranja boravka i prednosti pri upisu na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske. Za djecu, raseljene osobe iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom preduvjet za upis je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

Djeca koja imaju prijavljeno boravište na području rada Vrtića u koji se upisuju, mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine, a djeca koja imaju prijavljeno  prebivalište ili boravište izvan rada Vrtića mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine ukoliko ostane slobodnih mjesta sukladno Pravilniku mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 3. travnja 2023. (dalje: Pravilnik)

 

 1. BODOVANJE

Privremena rang lista sastavlja se na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova propisanih Pravilnikom.

 

 1. OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE

Privremena rang lista bit će objavljena na internetskoj stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Vrtića 13. lipnja 2023.

 

 1. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

Roditelji mogu dijete prijaviti za najviše tri izbora upisa. Ukoliko dijete ne ostvari prednost pri upisu za prvi izbor automatski se boduje za drugi, odnosno treći prijavljeni izbor.

Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za objavu podataka.

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnike vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 14 sati (osim subote i nedjelje).

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem aplikacije mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im djelatnici Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem aplikacije.   

                                                                               DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

                                                                                           Povjerenstvo za upise

 

 

18. travnja 2023.

Na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. travnja 2023. godine donesena je 

Odluka o pokretanju postupka upis u pedagošku 2023./2024. godinu.

Odluka o pokretanju postupka upisa 2023-2024 

*********************************************************************************************

OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ IZVAN REDOVNOG UPISNOG ROKA

ZAHTJEV za upis izvan redovnog roka

Inicijalni upitnik

 

OBRAZAC ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Zahtjev za ispis

 

**********************************************************************************************

23. siječnja 2023.

Temeljem članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina“ broj 19/19. i 11/21.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u program Predškole KLASA: 601-01/22-01/33: URBROJ: 2163-44-01-22-1 od 28. prosinca 2022. godine, na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donosi

Privremenu rang listu djece kojoj je odobren upis u program Predškole za 2022./2023.g.

 1. U program Predškole 2022./2023.g odobren je upis jedinom prijavljenom djetetu

r. br.

Šifrirana oznaka djeteta

UPIS ZA

NA RAZDOBLJE

 

Napomena

1.

LUKA-160916-K

Područni vrtić u Karojbi

1.3.2023.- 30.6.2023.

Besplatan program

 za roditelje

 

 1. Dijete će se uključiti u Vrtić na način da pohađa Područni vrtić u Karojbi u vremenu od 1. ožujka 2023. do 30. lipnja 2023. 3 sata dnevno od ponedjeljka do petka
 2. Prije početka programa Predškole s roditeljima djece potpisat će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
 3. Ova će se Privremena rang lista objaviti na internetskim stranicama Vrtića 23. siječnja 2023. godine.

           

Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno u tajništvo ili putem elektroničke pošte na e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno do 7. veljače 2023. godine.

 

KLASA: 601-01/22-01/33

URBROJ: 2163-44-01-23-3

U Pazinu, 20. siječnja 2023.                                 

 

Ravnateljica: Vesna Rusijan, v.r.

 

 

 

29. prosinca 2022.

Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13., 23/14 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, i KLASA:  011-01/22-01/06; URBROJ: 2163-44-02-22-4 od 25. studenoga 2022.g.) i članku 5. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/19. i 11/21.), u skladu s Godišnjim planom i programom rada za 2022./2023.g., Upravno vijeće na  5.   sjednici održanoj 28. prosinca 2022. donosi

Odluku o pokretanju postupka upisa u PROGRAM PREDŠKOLE 2022/2023.g.

Odluka o pokretanju upisa 22-23 

Oglas za upis možete vidjeti ovdje

Obrasci:

Prijava_za_upis_predskola-2022-23

inicijalni_upitnik_2022-23. doc-1

********************************************************************************************************

21. srpnja 2022. 

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14.,11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 19/19. i 11/21.),  u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2022./2023.godinu KLASA: 601-01/22-01/07; URBROJ: 2163-44-01-22-3 od 14. travnja 2022., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 45. sjednici održanoj 18. srpnja 2022. donosi Odluku o konačnoj rang listi koju možete vidjeti niže na linku

Odluka o konačnoj rang listi upisane djece za 2022. /2023. g. za Matični vrtić u Pazinu i za Područne vrtiće

 

Roditeljima kojima je potrebna Potvrda o poziciji djeteta na Odluci o konačnoj rang listi upisane djece radi sufinanciranja upisa u obrt dadilja ili drugu ustanovu mogu ispuniti priloženi Zahtjev i poslati e-mailom: na info@vrtic-olgaban-pazin.hr 

Zahtjev za izdavanje potvrde o poziciji na odluci o konacnoj rang listi upisane djece, radi sufinanciranja

Potvrde šaljemo mailom na adresu podnositelja Zahtjeva.

 

20. srpnja 2022.

Odluka o konačnoj rang listi upisane djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin u pedagošku 2022./2023. bit će objavljena u četvrtak, 21.srpnja 2022.g. u 9:00 sati

 

24. lipnja 2022.

Temeljem članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2022./2023.godinu KLASA: 601-01/22-01/07; URBROJ:2163-44-01-22-3 od 14. travnja 2022. i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21. i 7/22. – pročišćeni tekst)  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi 

Privremene rang liste za upis djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin u pedagošku 2022./2023. godinu

 

Privremene rang liste za Matični vrtić u Pazinu i za Područne vrtiće u Cerovlju (Pazinski Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu možete vidjeti u nastavku

Privremene rang liste_2022-23 matični vrtić_Pazin_ 24.6.2022.

Privremene rang liste_2022-23 područni vrtići_ 24.6.22.

 

Na Privremene rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi  Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin ili putem elektroničke pošte na

e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 9. srpnja 2022.

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 21. srpnja 2022.

Povjerenstvo za upise

 

 

2. svibnja 2022.

Na temelju članka 5. Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin KLASA: 601-01/22-01/07; URBROJ:2163-44-01-22-3 od 14. travnja 2022. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

za pedagošku 2022./2023. godinu

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis od  11. svibnja 2022. do 18. svibnja 2022.

putem aplikacije na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/

ili direktno putem linka: https://prijava.vrtic-olgaban-pazin.hr

 

 1. VRSTE PROGRAMA KOJI RODITELJI MOGU PRIJAVITI:

Cjelodnevni vrtićki program u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Cjelodnevni rani odgoj (jaslički) u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Gračišću i Tinjanu

 

 1. DOBNI UVJET UPISA

Uvjet uzrasta za upis u vrtićki program ispunjavaju djeca koja do 31. kolovoza 2022.g. navršavaju tri godine života.

Uvjet uzrasta za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju jednu godinu života.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(Napomena: potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem e-građana pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju ili dokumentaciju u papirnatom obliku možete skenirati pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju)

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta (ispunjava se direktno u aplikaciji)
 2. Ispunjen Inicijalni upitnik (ispuniti direktno u aplikaciji ili obrazac ispuniti ručno i učitati u aplikaciju)
 3. Izvadak iz matične knjige rođenih
 4. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta (Uvjerenje: datum izdavanja  ne stariji od 2. svibnja 2022.)
 5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja ili Uvjerenja o prebivalištu roditelja (Uvjerenje: datum izdavanja  ne stariji od 2. svibnja 2022.g.)
 6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda nadležnog liječnika – potrebno je pribaviti od nadležnog liječnika i pohraniti u računalo)
 7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine (potvrdu zatražiti kod djetetova stomatologa i pohraniti u računalo)
 8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene razvojne teškoće
 9. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta.

 

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (e-radna knjižica – dokaz o radnom statusu roditelja; preuzima se iz sustava e-Građani, rad, ili osobno u Zavodu za mirovinsko osiguranje) ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje (datum izdavanja ne stariji od 2. svibnja 2022.), odnosno od dana objave ovog oglasa
 2. Potvrda Centra za socijalnu skrb o samohranosti roditelja ili dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji; Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta
 3. Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
 4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu za 2022.g. (potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje za doplatak isplaćen u travnju ili svibnju 2022.g. ili izvadak iz tekućeg računa roditelja iz kojeg je vidljivo da je primljen dječji doplatak u travnju ili svibnju 2022.g. za ožujak ili travanj 2022.g.)
 5. Samo za obitelji s troje i više djece u obitelji: Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za ostalu djecu koji žive u istoj obitelji
 6. Druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu.

 

4. PRAVO UPISA I PREDNOST PRI UPISU

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Pazina.

Pravo upisa i sufinanciranja boravka te prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić.

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu  privremenog ili stalnog boravka  na području rada Vrtića, imaju pravo upisa i sufinanciranja boravka na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske.

Za djecu, raseljene osobe iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom preduvjet za upis je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

U Matični ili Područne vrtiće može se upisati i dijete koje nema prebivalište na području rada Vrtića u koji se upisuje na rok do kraja pedagoške godine ukoliko ima slobodnih mjesta.

 

 1. BODOVANJE

Privremena rang lista sastavlja se za Matični vrtić (posebno za djecu vrtićke i  rane/jasličke dobi) i za svaki Područni vrtić na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova primjenom sljedećih mjerila i kriterija (članak 11. stavak 2. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Sl. novine Grada Pazina 19/19. i 11/21.):

dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 30 bodova
dijete samohranog roditelja 9 bodova
dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji 9 bodova
dijete s teškoćama u razvoju 9 bodova
po procjeni Povjerenstva za upise na temelju dostavljene dokumentacije u slučaju izvanrednih okolnosti (socijalni status, bolest ili invaliditet roditelja) 9 bodova
dijete zaposlenih obaju roditelja, dijete roditelja koji se redovno školuju ili dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji 7 bodova
dijete iz obitelji s troje i više djece:  
a) za više od troje djece u obitelji 4 boda
b) za troje djece u obitelji 3 boda
dijete roditelja s invaliditetom Domovinskog rata 2 boda
dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod

 

Ako nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvari jednak broj bodova svrstavaju se po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

 

 1. OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE

Privremena rang lista bit će objavljena na internetskoj stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Vrtića 24. lipnja 2022.

 

 1. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE:

Roditelji mogu dijete prijaviti za najviše tri izbora upisa. Ukoliko dijete ne ostvari prednost pri upisu za prvi izbor automatski se boduje za drugi, odnosno treći prijavljeni izbor.

Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za objavu podataka.

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnike vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 14 sati.

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem aplikacije mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im  djelatnici Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem aplikacije.

Za osobni dolazak u vrtić potrebno je dogovoriti točan termin dolaska na telefon 099/228-0303 (zdravstvena voditeljica Marija Dagostin).

 

DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN – Povjerenstvo za upise

 **********************************************************************************************

 

20. travnja 2022.

Na 42. sjednici održanoj 14. travnja 2022. Upravno vijeće  je donijelo Odluku o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2022./2023.g.

Odluka o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Olga Ban Pazin u pedagošku 2022./2023.

 

 

31.prosinca 2021.

UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 

na 39. sjednici Upravnog vijeća Vrtića održanoj 28. prosinca 2021. g. donesena je odluka o upisu djece u program Predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, odnosno za djecu  rođenu do 31.ožujka 2016.g., koja nisu uključena u redovni program vrtića.

Oglas za upis djece možete vidjeti putem linka:

Oglas-za-upis-u-program-Predškole_2021-22

Zahtjev za upis djeteta u program predškole i inicijalni upitnik možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za upis u program Predškole 2021-22.pdf

Inicijalni_upitnik_2021-22 pdf

 

************************************************************************************

OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ IZVAN REDOVNOG UPISNOG ROKA

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Olga Ban Pazin

Inicijalni_upitnik (prilog Zahtjevu za upis)_ doc

 

OBRAZAC ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin,

*********************************************************************************