Upisi

 

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i 29/23.), članka 16. stavak 3. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2024./2025. g. KLASA: 601-01/24-01/11; URBROJ: 2163-44-1 od 26. ožujka 2024. na prijedlog Povjerenstva za upise, na 23. sjednici održanoj 20. lipnja 2024. Upravno vijeće Dječjeg vrtić Olga Ban Pazin donosi

ODLUKU O KONAČNOJ RANG LISTI DJECE ZA UPIS U PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

                                         ZA DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

Odluku o konačnoj rang listi možete vidjeti u nastavku

Odluka o konačnoj rang listi za 2024-25 za Dječji vrtić Olga Ban Pazin

 

Raspored djece po odgojnim skupinama i termini roditeljskih sastanaka bit će objavljeni na mrežnoj stranici Vrtića u srijedu 10. srpnja 2024.

 Roditeljski sastanak za roditelje djece primljene u jaslički program Matičnog vrtića u Pazinu održat će se istog dana (u srijedu 10. srpnja 2024.) u 18 sati. 

**************************************************************************************

29. svibnja 2024.

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i 29/23.), članka 15. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2024./2025. g. KLASA: 601-01/24-01/11; URBROJ: 2163-44-1 od 26. ožujka 2023. na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donosi

Privremene rang liste djece za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

Privremena rang lista_2024-25 Matični vrtić_Pazin

Privremena rang lista_2024-25 za PV_u Cerovlju , Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Nakon popunjavanja svih slobodnih mjesta pristiglim Zahtjevima ostaje ukupno 14 slobodnih mjesta za djecu vrtićkog uzrasta u područnim vrtićima i to: 4 u Lupoglavu, 5 u Gračišću, 2 u Tinjanu i 3 u Sv. Petru u Šumi. U vrijeme predviđenom za podnošenje prigovora zainteresirani roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis u programe sa slobodnim mjestima. 

Na Privremenu rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi  Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin ili putem elektroničke pošte na e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  u roku od osam (8) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 6. lipnja 2024.

Upravno vijeće u roku od (15) petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi.

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 25. lipnja 2024.

***********************************************************************************************                                                                      

 

2. travnja 2024.

Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.) i članka 5. Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 26. ožujka 2024.,  Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2024.-2025. GODINU U DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis od  23. travnja 2024. do 30. travnja 2024.

putem aplikacije na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/ ili direktno putem linka: https://prijava.vrtic-olgaban-pazin.hr

 

 1. VRSTE PROGRAMA KOJI RODITELJI MOGU PRIJAVITI:

Cjelodnevni predškolski (vrtićki) program u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Cjelodnevni rani odgoj (jaslički) u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Gračišću i Tinjanu

 

 1. DOBNI UVJET UPISA

Uvjet uzrasta za upis u predškolski (vrtićki) program ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2024. navršavaju tri godine života.

Uvjet uzrasta za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2024. navršavaju jednu godinu života.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(Napomena: potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem e-građana, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju ili dokumentaciju u papirnatom obliku možete skenirati, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju)

 

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta (ispunjava se direktno u aplikaciji)
 2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću, na mrežnim stranicama Vrtića ili u aplikaciji)
 3. Zapis iz matične knjige rođenih za dijete
 4. Dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta: preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu/ boravištu djeteta (Uvjerenje o prebivalištu/boravištu s datumom izdavanja ne starije od 15.4.2024.)
 5. Dokaz o prebivalištu ili boravištu roditelja: preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu/ boravištu roditelja, (Uvjerenje o prebivalištu/boravištu s datumom izdavanja ne starije od 15.4.2024.)
 6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda izabranog pedijatra, obiteljskog liječnika ili specijaliste – datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine na dan 31. 8. 2024.
 8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
 9. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjedujete).

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. dokaz o radnom statusu roditelja: elektronički zapis zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta ili jednakovrijedna isprava nadležnog tijela ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili potvrda o redovnom školovanju roditelja (datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 2. dokaz da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji
 3. dokaz nadležnog tijela o samohranosti roditelja
 4. dokaz da je dijete ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj
 5. potvrda nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili drugi dokaz da roditelj prima zajamčenu minimalnu naknadu
 6. potvrda nadležnog tijela da je roditelj osoba s invaliditetom upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 7. dokaz nadležnog tijela da je roditelj invalid Domovinskog rata
 8. za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 9. za djecu iz obitelji s troje ili više djece: izvatci rođenih za ostalu djecu koja žive u istoj obitelji
 10. potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz o primanju doplatka za djecu
 11. druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu u slučaju izvanrednih okolnosti.

 

 1. PREDNOST PRI UPISU

Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pazina. Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka na području rada Vrtića, imaju pravo sufinanciranja boravka i prednosti pri upisu na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske. Za djecu, raseljene osobe iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom preduvjet za upis je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

Djeca koja imaju prijavljeno boravište na području rada Vrtića u koji se upisuju, mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine, a djeca koja imaju prijavljeno  prebivalište ili boravište izvan rada Vrtića mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine ukoliko ostane slobodnih mjesta sukladno Pravilniku mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.) (dalje: Pravilnik)

 

 1. BODOVANJE

Privremena rang lista sastavlja se na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova propisanih Pravilnikom.

 

 1. OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE

Privremena rang lista bit će objavljena na internetskoj stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Vrtića 29. svibnja 2024.

 

 1. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

Roditelji mogu dijete prijaviti za najviše tri izbora upisa. Ukoliko dijete ne ostvari prednost pri upisu za prvi izbor automatski se boduje za drugi, odnosno treći prijavljeni izbor. Djeca ostvaruju pravo upisa samo po jednoj privremenoj rang listi  koja je po izboru roditelju prioritetnija.

Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za objavu podataka.

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnice vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 14 sati ili mailom: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem aplikacije mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im djelatnice Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem aplikacije.   

                                                                               DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

   **********************

 

U skladu s člankom 12. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU2016/679) a povodom prikupljanja osobnih podataka u svrhu provođenja upisa djeteta  u Vrtić dostavljamo slijedeće informacije ispitaniku (roditelju):

 1. Traženi osobni podaci se prikupljaju radi sklapanja i izvršenje Ugovora kojim se regulira upis, boravak i ispis djeteta (dalje: Ugovor)
 2. Ako ispitanik ne želi dati tražene osobne podatke ne može sklopiti Ugovor.
 3. Osobni podaci bit će pohranjeni dok traje ugovorna i financijska obveza te sukladno pravilniku kojim je regulirano čuvanje arhivske dokumentacije Vrtića.
 4. Ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima  ili zatražiti ispravak osobnih podataka.
 5. Ispitanik ima prvo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
 6. Odgovorna osoba Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin je ravnateljica Doris Velan.
 7. Službenica za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću je Gabrijela Krizmanić, tajnica.

 

                                                                                                     

************************************************************************************************************

 

3. travnja 2024.

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.,  23/14., 11/21., 51/21., 7/22. – pročišćeni tekst i 53/22.) i članka 6. stavak 1. i 2.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na  21. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. donosi Odluku o pokretanju postupka upisa u 2024./2025. godinu

Odluka o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2024./2025. godinu

Zahtjevi za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu zaprimat će se od 23. travnja 2024. do 30. travnja 2024. godine putem aplikacije na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin.

Oglas za upis objavit će se najkasnije 15. travnja 2024. g. na internetskim stranicama i oglasnim mjestima Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin i na internetskim stranicama Osnivača Grada Pazina. 

Oglasom za upis propisat će se vrijeme i način provođenja upisa, popis potrebne dokumentacije, način ostvarivanja prednosti, te datum i mjesto objave Privremene rang liste.

 

*************************************************************************************************************

31. listopada 2023.

OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ IZVAN REDOVNOG UPISNOG ROKA

ZAHTJEV za upis izvan redovnog roka

Inicijalni upitnik

 

OBRAZAC ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Zahtjev za ispis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.