ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA USLUGA VRTIĆA U CIJELOSTI

Temeljem člana 47. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) te temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Pazina o mjerama rasterećenja obveza građana tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 KLASA: 500-01/20-01/04 ;URBROJ: 2163/01-01-01-20-26 od  19.ožujka 2020. ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA USLUGA VRTIĆA U CIJELOSTI

 

Vesna Rusijan, ravnateljica